1. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱۴۷-۱۵۸
 2. احسان اله قاسمی , امیر فتوت , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی , پژوهش های خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۴۳۲-۴۴۰
 3. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مجتبی بارانی مطلق , حجت امامی , توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک , آب و خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۳۲۵-۱۳۳۹
 4. محمدباقر صوفی , حجت امامی , ارزیابی فرسایش پذیری خاک در حوضه سد طرق مشهد , پژوهش های فرسایش محیطی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۵-۳۸
 5. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۷-۹۹
 6. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , حجت امامی , یحیی پرویزی , بررسی عوامل مؤثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه , محیط زیست طبیعی , دوره ( ۷۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۹۷-۲۱۰
 7. اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی , اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۱-۲۰
 8. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , اباذر اسمعلی , تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۶۰-۲۰۷۷
 9. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۲۱
 10. سمیرا تندیسه بناء , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۵۷۵-۵۸۶
 11. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار , تحقیقات غلات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۳۷-۴۵۰
 12. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , بیژن قهرمان , بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۵۳-۲۶۵
 13. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک , پژوهش های فرسایش محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۱-۹۰
 14. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , کاظم اسماعیلی , تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۶۱-۱۷۴
 15. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , اباذر اسمعیلی , مجید محمود آبادی , تعیین آستانه توپوگرافی و تاثیر ویژگی های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۴
 16. سامان حاجی نمکی , حجت امامی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا , اثرات آبیاری طولانی‌ مدت با پساب تصفیه‌ خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۰۸-۲۲۰
 17. فاطمه شهرکی , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۵۲-۲۶۱
 18. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۰۱-۳۱۰
 19. حجت امامی , برآورد برخی پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از بعد فرکتالی ذرات جامد خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۱۹-۲۳۲
 20. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۸۵-۱۹۵
 21. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , اباذر اسمعلی , مقایسه دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی برای پهنه¬بندی خطر فرسایش آبکندی در سه منطقه از استان اردبیل , پژوهش های فرسایش محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۶
 22. حسین کریمی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , مجید صوفی , بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۳۳۳-۱۳۴۴
 23. حسین کریمی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , مجید صوفی , بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 24. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۷۴
 25. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۷۳-۶۸۲
 26. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۸۷-۲۰۴
 27. اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , حجت امامی , تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ای , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۵۷-۱۶۷
 28. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۵۸-۶۶۴
 29. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۳-۱۹۰
 30. حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۶۵-۵۷۴
 31. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۴۵-۱۶۴
 32. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی , ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۷۶-۲۸۵
 33. علی سودمند , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , حجت امامی , پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۰۱-۱۱۰
 34. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۵۳-۱۶۱
 35. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی , ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴۶۳-۴۷۳
 36. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۶۷-۱۸۲
 37. تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان , برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۷۹-۳۹۰
 38. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , ارزیابی کمی پیامدهای تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک های جنوب مشهد , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۶۹-۸۷
 39. حجت امامی , بررسی وضعیت پایداری خاک های کشاورزی دشت کرج , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۴۵-۲۵۴
 40. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , ارزیابی رابطه مدل های تعیین کیفیت خاک و شاخص های پایداری آن در زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۲۷-۲۳۴
 41. مریم السادات حسینی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , حجت امامی , تاثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی در خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۴۵-۵۵۳
 42. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۱۱-۲۲۳
 43. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۰۴-۱۱۱
 44. مریم السادات حسینی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , حجت امامی , تأثیر مدیریتهای پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L) بر فعالیت آنزیم بتاگلو کوسیداز خاک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۲-۱۹
 45. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , علوم محیطی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۱۸
 46. حجت امامی , مهدی شرفاء , محمدرضا نیشابوری , ارزیابی استفاده از هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۶۹-۱۸۲
 47. تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان , تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۰۶
 48. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۹۷-۱۲۰۵
 49. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۸۸۱-۸۹۱
 50. زهرا نقی زاده اصل , اسماعیل دردی پور , عبدالطیف قلی زاده , فرشاد کیانی , حجت امامی , بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۵۰۹-۵۱۷
 51. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۷-۲۴
 52. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۷۰-۷۷
 53. حجت امامی , امیر لکزیان , مهدی مهاجرپور , بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۰۲۷-۱۰۳۵
 54. مریم السادات حسینی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , حجت امامی , پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۳۷۲-۳۸۲
 55. حجت امامی , محمد رضا نیشابوری , مهدی شرفائ , عبدالمجید لیاقت , تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۹۵-۱۰۳
 56. حجت امامی , مهدی شرفا , محمد رضا نیشابوری , عبدالمجید لیاقت , برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگیهای زود‌یافت خاک در تعدادی از خاکهای شور و آهکی , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۹-۴۶
 57. حجت امامی , بررسی نقش جریان ترجیحی و مواد آلی بر روند انتقال کادمیوم، سرب و روی در یک خاک لومی آهکی , علوم آب و خاک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۶۳-۷۴
 58. حجت امامی , علیرضا آستارائی , زهرا نقی زاده اصل , تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲