1. , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4) در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. حجت امامی , محمدرضا نیشابوری , مهدی شرفاء , عبدالمجید لیاقت , ارزیابی کارآیی شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران , دهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. حجت امامی , محمدرضا نیشابوری , مهدی شرفاء , عبدالمجید لیاقت , تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون‌گن‌اختن و توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی , دهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. حجت امامی , مهدی شرفائ , محمدرضا نیشابوری , بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حجت امامی , مهدی شرفاء , غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی , بررسی غلظت کادمیوم، سرب و روی در نیمرخ یک نوع خاک لومی آهکی پس از آبشویی با محلول این عناصر , اولین همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. حجت امامی , ارزیابی کیفیت خاک به دو روش شاخص پایداری و رتبه بندی تجمعی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. حسین شهاب ارخازلو , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع , داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب , پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان , مهدی مهاجرپور , تخمین سرعت نفوذ نهایی و لحظه ای آب در خاک با استفاده از توابع انتقالی , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم , همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مینا عزیزی ارجستان , امیر فتوت , امیر لکزیان , حجت امامی , تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت , اولین همایش ملی گیاه پالایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. ندا احمدی حکمتی کار , رضا خراسانی , حجت امامی , علی گنجعلی , مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی , اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. یونس مظلوم علی آبادی , حجت امامی , علی اکبر عباسی , بررسی و تعیین شاخص فرسایندگی باران درایستگاه تحقیقاتی سنگانه , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. سودابه کارامدکلاته ملو , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. سامان حاجی نمکی , حجت امامی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا , تأثیر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری پرکند آباد مشهد بر روی تنفس و زیست توده میکروبی و کربن آلی خاک‌های آبیاری شده با آن , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. حسین طالب پور , حجت امامی , محمد صادق پور , برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای خلخال با استفاده از مدل مورگان- مورگان فینی در محیط GIS , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. احسان اله قاسمی , امیر فتوت , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. حسین کریمی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , مجید صوفی , بررسی عامل های موثر در نرخ جدایش ذرات خاک در جویچه های کشت حاصل از زراعت دیم (مطالعه موردی: منطقه دشمن زیاری استان فارس) , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. حسن محمودی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی , تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی , دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی , تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی , دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. سیدمحمد موسوی , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , اثر تغییر الگوی کشت بر میزان کربن آلی و عناصر پرمصرف , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. حجت امامی , مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. مهتاب روشنیان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , توماس کلر , تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. یونس مظلوم علی آبادی , هادی منصوری , حجت امامی , بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت خاک با تلفات خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی) , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , محمدرضا مصدقی , علیرضا آستارائی , تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. لیلی نیکنام , حجت امامی , رضا خراسانی , بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. لیلی نیکنام , حجت امامی , رضا خراسانی , اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. فاطمه ریاحی نیا , حجت امامی , مهدی زنگی آبادی , تاثیر عملیات خاک ورزی بر ذخیره کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم , پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. فاطمه ریاحی نیا , حجت امامی , مهدی زنگی آبادی , تاثیر عملیات خاک ورزی بر ویژگی های فیزیکی خاک , پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹